Regulamin.

§1 PRZYSTĄPIENIE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i obowiązki klientów studio ODDECH (zwanego dalej „Studio”), którego właścicielem jest działalność jednoosobowa Coaching Kundalini Agata Podgajna , NIP: 5140212443, REGON: 301159414, Polska, 63-500 Ostrzeszów, Rojów ul. Meszyny 24a.
 2. Studio świadczy pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane w tym aktywności fizyczne dla dorosłych.
 3. Z usług studio mogą korzystać wszyscy klienci, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

§2 ZASADY WYKONANIA USŁUG

 1. Klienci korzystające z usług Studio zobowiązani do zakupu treningu próbnego, wejścia jednorazowego bądź karnetu zgodnie z obowiązujący cennikiem.
 2. Karnety z określoną liczbą wejść są ważne 30 dni od daty zakupu.
 3. Karnet jest imienny i nie można dokonywać cesji na osoby trzecie.
 4. Klient, który posiada wykupiony karnet lub wejście jednorazowe lub próbne może uczestniczyć w dowolnych zajęciach, ро wcześniejszym dokonaniu rezerwacji poprzez sieci społecznościowe bądź platformę fitssey.
 5. Zajęcia odbywają się zgodnie z grafikiem zamieszczonym nа stronie https://app.fitssey.com/studiooddech/frontoffice
 6. Na wszystkie zajęcia obowiązuje rezerwacja miejsc poprzez grafik zajęć na stronie https://fitssey.com/pl/ . Karnety na wejścia określają do określonej liczby wejść w ciągu 30 dni od daty pierwszego wejścia w zależności od karnetu .
 7. Studio zastrzega sobie prawo do chwilowego zamknięcia całego obiektu bądź jego części w związku z naprawami, konserwacją. Studio zastrzega sobie prawo do tymczasowego odwołania poszczególnych zajęć.
 8. W związku z odwołaniem zajęć Studio nie zwraca kwoty wpłaconej na poczet członkostwa i uczestnictwa w zajęciach z przyczyny odwołania zajęć.

§3 ZASADY KORZYSTANIA ZE STUDIO

 1. Na terenie studio obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów, także elektronicznych oraz przyjmowania jakichkolwiek środków odurzających.
 2. W studio obowiązuje strefa bez obuwia. Okrycia wierzchnie oraz obuwie pozostawiamy w szatni. Jeśli klient chce wejść w obuwiu, musi to być obuwie zmienne.
 3. Zalecamy wygodny strój sportowy, niekrępujący ruchów. Zalecamy korzystanie z własnych mat do ćwiczeń jednak udostępniamy swoje maty do zajęć.
 4. Podczas ćwiczeń należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktora.
 5. Klient zobowiązany jest do użytkowania sprzętu w studio, zgodnie z jego przeznaczeniem, zachowania porządku w studio.
 6. Klient jest zobowiązany o przybycie na zajęcie 10 minut przed rozpoczęciem.
 7. Przed zajęciami należy obowiązkowo okazać ważny karnet studio i pozostawić go w recepcji w celu uzyskania kluczyka do szafki.
 8. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji innych problemów zdrowotnych oraz ciąży należy o tym poinformować instruktora przed zajęciami. Klient bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 9. Klient jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu budynku, w którym znajduje się studio.

§4 REZERWACJA MIEJSC, NIEOBECNOŚCI ORAZ ZAWIESZENIE KARNETU

 1. Aby uczestniczyć w zajęciach należy dokonać rezerwacji miejsca przez stronę w coachingkundalini.com/cennik lub telefonicznie pod nr tel. +48 725 153 565 przy pierwszej wizycie. Kolejne rezerwacje, po utworzeniu konta w Strefie Klienta, dokonywane są samodzielnie przez Klienta online. Zasada ta dotyczy posiadaczy karnetów wejściowych.
 2. Rezerwacji na zajęcia należy dokonać przynajmniej na 7h przed zajęciami, a w przypadku zajęć porannych do godziny 19:00 dnia poprzedniego.
 3. Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona.
 4. Pierwszeństwo na zajęcia mają osoby, które dokonały rezerwacji miejsca.
 5. W przypadku rezerwacji przez Messenger, w wiadomości należy podać imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz rodzaj zajęć i termin.
 6. Nieobecność należy zgłosić przynajmniej do 4h przed zajęciami.
 7. Zachowanie terminu zgłoszenia nieobecności daje możliwość odrobienia zajęć w innym terminie w ramach ważnego karnetu.
 8. Niezgłoszenie nieobecności na zajęciach, przez posiadaczy karnetów po wcześniejszej rezerwacji miejsca, jest traktowane, jako obecność i zostanie ściągnięta z karnetu normalnego bez możliwości odrobienia.

§5 PŁATNOŚCI

 1. Za usługi oferowane przez studio, klient zobowiązany jest do uiszczenia z góry opłat wg jednego wybranego rodzaju karnetu.
 2. Oprócz sezonowych promocji, opłaty mogą być uiszczane za każde zajęcia z osobna lub w formie stałego abonamentu.
 3. Studio zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat.
 4. Zakupu usług można dokonać przy pomocy przelewu tradycyjnego w Strefie Klienta na stronie internetowej
https://app.fitssey.com/studiooddech/frontoffice/pricing/cards
 1. Numer rachunku do przelewów internetowych: 26 1140 2004 0000 3902 8435 0395
 2. Klient Studio ma prawo do odstąpienia od umowy i do rezygnacji z zakupionego karnetu do czasu skorzystania z pierwszych zajęć objętych karnetem. Po pierwszym wejściu na zajęcia rezygnacja z zakupionego karnetu jest niemożliwa a umowa trwa do czasu jej zakończenia.

§6 ROZWIĄZANIE UMOWY PRZEZ STUDIO ORAZ REKLAMACJE

 1. Członek Studio ma prawo do zawieszenia członkostwa na okres, w którym nie mógł korzystać z usług Studio. Przechowania wskutek choroby lub rekonwalescencji. W takim przypadku konieczne jest bezzwłoczne powiadomienie Studio o zaistniałym fakcie.
 2. O planowanym zawieszeniu każdego członkostwa, Członek studio zobowiązany jest zawiadomić personel Studio osobiście, za pomocą poczty elektronicznej bądź tradycyjnej najpóźniej 7 dni od rozpoczęcia okresu zawieszenia.
 3. Studio ODDECH nie dokonuje zwrotu kosztów za karnet, jeśli wina leży po stronie klienta (zmiany dotyczące sytuacji).
 4. Klient może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli usługi świadczone przez studio nie zostały zrealizowane.

Reklamacja powinna zawierać:

4.1 dane personalne reklamującego,

4.2 temat reklamacji

4.3 okoliczności uzasadniające reklamację,

5. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do osoby Zarządzającej studio drogą e-mailową na adres coachingkundalini@gmail.com, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakupu karnetu.

 1. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, studio może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania.
 2. Studio udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 3. Zwrot środków za usługi będą zrealizowane w ciągu 14 dni na konto bankowe klienta.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Studio nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Członka Studio spowodowane niewłaściwym korzystaniem z urządzeń znajdujących się na terenie Studio, oraz nieprzestrzeganie instrukcji i poleceń osób upoważnionych do prowadzenia zajęć. Studio informuje, iż nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków, jednocześnie informując, że Klubowicz ćwiczy na własną odpowiedzialność. Odpowiedzialność klubu w każdym wypadku musi być skutecznie udowodniona.
 2. Przed przystąpieniem do korzystania z usług Studio, Klient jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Przez podpisanie niniejszego regulaminu,
 3. Klient potwierdza, że zapoznał się z nim, zrozumiał i akceptuje wszystkie warunki, a także zobowiązuje się je przestrzegać.
 4. Uczestnictwo w zajęciach w Studio jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Studio w celach promocyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926.
 5. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Studio poprzez publikację zdjęć i filmów z zajęć i eventów organizowanych przez Studio.
 6. Studio zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć do 3 h przed ich rozpoczęciem, w przypadku gdy liczba zapisanych uczestników będzie mniejsza niż 3 osoby lub w sytuacjach losowych. Studio będzie informowało z odpowiednim wyprzedzeniem o odwołaniu zajęć.
 7. W przypadku choroby lub niedyspozycji Instruktora Studio zastrzega sobie prawo do wyznaczenia innego prowadzącego zajęcia w zastępstwie bez konieczności wcześniejszego informowania Klientów.
 8. Grafik zajęć może ulec zmianie.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek stosowania się do niniejszego regulaminu. Studio nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie stosowania się do Regulaminu. Jego naruszenie upoważnia Studio do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, bez możliwości zwrotu pieniędzy za pozostałe wejścia. Złożony podpis świadczy o jego akceptacji. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.